Вход
Потребителско име

Парола

Регистрация   Забравена парола
[x]

Регистрация

За регистрация на частно лице следвайте тази връзка.


За регистрация на фирма следвайте тази връзка.


Проследяване по номер на пратка
Проследяване по клиентски номер
Намери пощенски код/зона

Нов проект

Дата: 01.04.2018, 15:25

                                                                                                                 


ФИРМА ТИП-ТОП КУРИЕР АД ЗАПОЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ПО СХЕМА
BG05M9OP001-1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“

   На 23.03.2018 г. ТИП-ТОП КУРИЕР АД стартира своя проект BG05M9OP001-1.021-0086 „Професионално обучение за персонала на "Тип-Топ Куриер" АД“.

Общата стойност на проекта е 352 440.00 лв., от които 299 574,00 лв. европейско и 52 866,00 лв. национално съфинансиране.

Срокът на изпълнението на проекта е 9 месеца.

   Общата цел на проекта е предоставяне на обучения за придобиване на професионална квалификация на служителите на кандидата, за да бъде повишена адекватността на уменията им съобразно нуждите на дружеството, като предпоставка за стабилно и стратегическо развитие на кандидата, чрез подпомагане по настоящата процедура.
   Конкретните цели на проекта са обективно формулирани и са насочени към решаване на проблемите на целевата група:
   - предоставяне на обучение за придобиване на професионална квалификация по професия Спедитор-логистик, специалност Спедиция, транспортна и складова логистика.
   Успешното изпълнение на проекта ще рефлектира положително, както върху отделните служители, така и върху дружеството като цяло. Повишаването квалификацията на заетите в предприятието лица е част от дългосрочната стратегия за развитие на фирмата. Чрез реализацията на проекта Фирмата ще запази тенденцията на своето разрастване, като това ще стане по плавен и адекватен за нуждите на компанията начин, като се създадат условия за повишаване капацитета на наетите в дружеството лица, респективно повишаване качеството на предлаганите услуги.

www.eufunds.bg
   Настоящият документ е изготен с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд, „не може да се проиема като официална позиция на Европейския съюз или Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси‘,ТИП-ТОП КУРИЕР АД носи отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.