Вход
Потребителско име

Парола

Регистрация   Забравена парола
[x]

Регистрация

За регистрация на частно лице следвайте тази връзка.


За регистрация на фирма следвайте тази връзка.


Проследяване по номер на пратка
Проследяване по клиентски номер
Намери офис по пощенски код
Намери офис/зона по град
Намери пощенски код/зона

Нов проект

Дата: 01.04.2018, 15:25

                                                                                                                 


ФИРМА ТИП-ТОП КУРИЕР АД ЗАПОЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ПО СХЕМА
BG05M9OP001-1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“

   На 23.03.2018 г. ТИП-ТОП КУРИЕР АД стартира своя проект BG05M9OP001-1.021-0086 „Професионално обучение за персонала на "Тип-Топ Куриер" АД“.

Общата стойност на проекта е 352 440.00 лв., от които 299 574,00 лв. европейско и 52 866,00 лв. национално съфинансиране.

Срокът на изпълнението на проекта е 9 месеца.

   Общата цел на проекта е предоставяне на обучения за придобиване на професионална квалификация на служителите на кандидата, за да бъде повишена адекватността на уменията им съобразно нуждите на дружеството, като предпоставка за стабилно и стратегическо развитие на кандидата, чрез подпомагане по настоящата процедура.
   Конкретните цели на проекта са обективно формулирани и са насочени към решаване на проблемите на целевата група:
   - предоставяне на обучение за придобиване на професионална квалификация по професия Спедитор-логистик, специалност Спедиция, транспортна и складова логистика.
   Успешното изпълнение на проекта ще рефлектира положително, както върху отделните служители, така и върху дружеството като цяло. Повишаването квалификацията на заетите в предприятието лица е част от дългосрочната стратегия за развитие на фирмата. Чрез реализацията на проекта Фирмата ще запази тенденцията на своето разрастване, като това ще стане по плавен и адекватен за нуждите на компанията начин, като се създадат условия за повишаване капацитета на наетите в дружеството лица, респективно повишаване качеството на предлаганите услуги.

www.eufunds.bg
   Настоящият документ е изготен с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд, „не може да се проиема като официална позиция на Европейския съюз или Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси‘,ТИП-ТОП КУРИЕР АД носи отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.